Program

Program 2015 / 2019

Programbrosjyre 2015 / 2019 


 

 

●   Opprettholde et godt barnehagetilbud som sikrer alle en barnehageplass.
 
●   Videreutvikle SFO-tilbudet.

●   Bruke Den Kulturelle Skolesekken og kulturskolen aktivt.

●   Arbeide aktivt med forebyggende tiltak i forhold til Rusmiddelpolitisk Handlingsplan for barn og unge.

●   Styrke kommunens lærlinge- og lærekandidatordning og stimulere private bedrifter til å ta imot lærlinger.

●   Jobbe for daglig bussforbindelse mot Saltdal som kan være til nytte for skoleelever og pendlere.

●   Vi ønsker at barn og ungdom skal ha en trygg og god skolehverdag, hvor nivået på undervisningen       tilpasses elevene, og hvor den enkelte elev blir sett og tatt godt vare på.

●   Vi vil satse på en skole som er til beste for elevenes læringsmiljø. Vi vil legge til rette for at fagmiljøet i      skolen skal utvikle seg- sikre dyktige og kompetente lærere- og på den måten styrke kvaliteten på      opplæringen i skolen.

●   Kommunestyret har bestilt en utredning av skolestruktur i Beiarn. Når dette resultatet foreligger vil vi ta      stilling til skolestrukturen i sin helhet. Vi vil beholde dagens struktur inntil utredningsarbeidet er ferdig.

●   Videreføre sommerjobbgarantien på min. 2 uker for ungdom fra 10.kl til ut videregående (20 år).

●   Videreføre Newton-rommet i Beiarn.

Kultur, idrett og fritid

 

 

 

 


●   Videreutvikle folkebiblioteket

●   Stimulere kulturvernarbeidet og støtte opp om privatpersoners innsats for bevaring av
      kulturminner, herunder bygningsvern
●   Utvikle kommunalt ungdomsarbeid og realisere et Ungdommens Hus

●   Utvikling av Ferieklubben og støtte etablering av Inn På Tunet-tiltak.
●   Vitalisering av UKM.

●   Lytte til ungdommens aktivitetsønsker, gi tilbud om sosiale møteplasser og stimulere til egenproduserte      fritidstilbud.
●   Utvikle kulturskolen og gi et allsidig tilbud innen ulike utrykksformer.
●   Legge tilrette for FYSAK-tilbud tilpasset ulike brukergrupper.
●   Evaluere samarbeidet med Nordlandsmuseet.

●   Opprette et kulturfond for styrking av kunst, idrett og andre kulturaktiviteter på alle nivåer.
      -  Stimulere kulturvernarbeidet og støtte opp om privatpersoners innsats for bevaring av kulturminner,           herunder bygningsvern.
     -   Lytte til, stimulere og gi støtte til det frivillige kulturliv og til organisasjoners bidrag til samfunnsnyttig          virksomhet.
    -   Stimulere til videre opplæring, produksjon, formidling og omsetning av lokale kulturprodukter.
    -   Videreføre og utvikle Beiarstipendet gjennom bl.a. større synliggjøring av kunstnere og presentasjon av
        av  disse, samt arbeide for bedre visningsarena for utstillingene.
   -    Bruke The Groove Valley-modellen som en overbygning til å styrke lokalt kulturliv.


 

 

 

 ●   Satse på sosial boligbygging.

●   Opprettholde en god eldreomsorg. Det skal fortsatt være godt å bli gammel i Beiarn.

●   Etablere avlastningstilbud for pårørende til personer med demens.

●   Vaktmesterservice for eldre og uføre.

●   Satse på det forebyggende helsearbeidet. Videreutvikle Beiarn som Folkehelsekommune i samarbeid      med kulturlivet og frivillig sektor.

●   Videreføre en god helsetjeneste og gode omsorgstilbud for våre innbyggere.

●   Bidra til sosial mestring gjennom aktiv bruk av bl.a. BeiarVekst AS og Holmen Aktivitetssenter.

●   Vi vil arbeide aktivt for å opprettholde et kompetent lokalt NAV-kontor.

 


 


 

●   Søke samarbeid med boligbyggelag og andre utbyggere for å bygge ulike typer boliger/leiligheter.

●   Fullføre vedtatte stedsutviklingstiltak.

●   Videreføre kommunal brøyting av private veier.

●   Fortsette arbeidet med opprusting av kommunale veier og sørge for best mulig
      vedlikehold.

●   Få laget kart over det kommunale vannledningsnettet og gjennomføre nødvendig
      opprusting og vedlikehold.

●   Gi økonomisk støtte til beboere som går sammen om felles utbygging av vannforsyning.

●   Fortsatt høyt fokus på trafikksikkerhet.

 

 

 

 

 

Næringsarbeid


●   Fortsatt styre utviklingen av småkraftverk og gå i aktiv dialog med
     utbyggerne for å ivareta bygdas interesser.

●   Arbeide bevisst for å trekke etablerte bedrifter til Beiarn kommune

●   Videreføre tilskudd til boligbygging

●   Legge til rette for spredt boligbygging

●   Drive et aktivt næringsutviklingsarbeid i Beiarn.

●   Bidra til god mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen.

●   Utnytte statusen som Nasjonalparkkommune og satse på lokal verdiskaping gjennom grønt reiseliv,      naturbasert turisme og økoturisme.

●   Stimulere til nytenking og utvikling av Beiarn som merkevare.
     Bidra aktivt til til å utvikle Beiarn som reisemål og tilby natur-og kulturbaserte opplevelser.

●   Profilere Beiarelva som nasjonalt laksevassdrag og attraktivt rekreasjonsområde
     for sportsfiskere.

●   Samarbeide med Beiarelva SA om bærekraftig forvaltning av villaks og sjøørret og sikre gode gyte- og      oppvekstvilkår. Utrede videre om det er formålstjenelig å restaurere/bygge ny
     laksetrapp i Hauførsen.

●   Støtte utvikling av vinterturisme gjennom aktivt samarbeid med grunneierne i aktuelle områder, herunder       Beiarn Arena i en tilpasset målestokk.

 

 

 

 

 


●   Et livskraftig og levedyktig landbruk i et levende kulturlandskap

●   Matproduksjon i Beiarn er viktig for å opprettholde ei levende bygd og for kulturlandskapet og ikke minst for      mattryggheten.

●   Opprettholde et faglig sterkt landbrukskontor.

●   Å lette adgangen til å fradele overflødige hus på jordbrukseiendommer/nedlagte
     gårdsbruk.

●   Å bevare dyrka mark til jordbruksformål og unngå i størst mulig grad at større
     jord- og skogseien-dommer blir omdisponert til fritidseiendommer.

●   Å stimulere til at melkekvoter blir i kommunen.

●   Økt avvirkning i skogen.

●   En balansert rovdyrforvaltning og videreføring av arbeidet med lokal samordning av kvotejakt på
     gaupe og lisensjakt på jerv.

●   Fortsatt medlemskap i Utkantkommunenes Sammenslutning (USS) og Landssammenslutninga for      Vassdragskommuner (LVK).

●   Å sette i verk tiltak for å øke avskytinga av elg for å redusere trafikk- og beiteskader.

●   Støtte opp om utvikling av lokalprodusert og kortreist mat.

●   Styrke lokalt eierskap til jord.

●   Lokal forvaltning av utmarka.

 

Investere i framtida

 

 ●   Arbeide aktivt for å øke folketallet i Beiarn ved å legge til rette for næringsutvikling og nye
     arbeidsplasser

●   Lage en rettet stimuleringspakke som kan inneholde:
     -  Gratis tomt og boligbyggetilskudd til de som vil bygge.
     -  Sikret gratis barnehage i 1 år.
     -  Bistand ved generasjonsskifte/overtakelse innen landbruket.
     -  Etableringshjelp ved oppstart av egen næringsvirksomhet.
     -  Gratis norskopplæring for fremmedspråklige arbeidsinnvandrere.

 ●   Fortsette å ta imot og bosette flyktninger i et antall som vi evner å integrere.

●    Stimulere til større politisk engasjement hos innbyggerne.      

●    Skape optimisme og forsterke Beiarn som et medgangssamfunn.

●    Bidra til en balansert og styrt utnytting av bygdas naturressurser til beste for bygdas befolkning og      næringsliv.

●    Stimulere beiarungdom til å komme tilbake til bygda etter endt utdanning.

●    Å gjøre landbruksnæringa robust til å møte framtida ved bl.a. å opprettholde/øke produksjonsnivået
      på kjøtt og melk.

●    Vurdere eiendomsskatten årlig, men opprettholde den så lenge det er nødvendig for å kunne gi
      bygdas befolkning de tilbud og tjenester vi har i dag.

●    Delta aktivt i kommunereform-prosessen og ivareta beiarsamfunnets interesser. Bidra til å skaffe et godt       beslutningsgrunnlag før det legges ut til folkeavstemming og en avgjørelse tas.
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - et tverrpolitisk alternativ

                www.beiarnbygdeliste.com      

Link til programmet for 2011/2015                           PDF-utgave av programbrosjyre 2015/2019

Nyheter

 

april 11, 2016

Årsmøte på Klokkergården kl. 20.00

Link til innkalling

 

juni 30, 2015

Programbrosjyre til kommunevalget 2015

 

mars 19, 2015

Nominasjons- og årsmøte på kroa på
Storjord torsdag 19. mars kl. 19.00

Link til innkalling

 

oktober 15, 2014

Medlemsmøte på Frivilligsentralen
onsdag 15. oktober kl. 19.00
Tema: Forberedelser til kommunevalget 2015.
Link til innkalling

mars 10, 2014

Årsmøte på Beiarn Kro og Hotell kl. 19.00
Tema: Beiarns framtid. Servering.
Link til innkalling


oktober 02, 2013

Medlemsmøte på kommunehuset kl 19.00

 

mars 07, 2013

Årsmøte på Beiarn Kro og Hotell kl. 20.00
Tema: Bosetting av flyktninger.
Servering.

 

DESEMBER 03, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 20.00
Link til rådmannens budsjettforslag

juni 22, 2012

Sosialt treff i Høla hos Frigg Ottar kl. 19.30
Alle medlemmer med partnere ønskes
velkommen. Mat (til grilling) og drikke tas med
av deltakerne. Kaffe og snacks handles inn.

juni 18, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl 19.00
Sak: Økonomiplanen
Enkel servering.

 

april 23, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Økonomiplan 2012-2016.
Alle medlemmer oppfordres til å møte.

 

mars 19, 2012

Årsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Servering

 

desember 07, 2011

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Budsjett 2012 og økonomiplan

oktober 03, 2011

Medlemsmøte kl. 20.00 på kommunehuset.
Tema er godkjenning av samarbeidsavtalen
med Senterpartiet og konstituering av
kommunestyret.

 

september 10, 2011

Stands på Moldjord, Storjord og Tollå fra kl. 10.00

 

september 3, 2011

Stand på Tollå fra kl. 10.00

 

september 2, 2011

Stand på Moldjord fra kl. 14.00

AUGUST 27, 2011

Stand på Storjord fra kl. 10.00
Servering av nykokt kaffe og sjokoladekake

AUGUST 22, 2011

Medlemsmøte på Beiarn frivilligsentral mandag 22. august kl. 20.00. Tema: Valgkampen.   Les Mer »

 

Kontakt

Beiarn bygdeliste
8110 Moldjord
E-post: gudna@online.no

Tel : Leder 41408559
Tel : Kasserer 958 32388


Vil du bli medlem?

Sett inn 150 kr på kto 4509 13 39262,
og send oss gjerne en mail også sånn at vi får epost-adressen din.