Leserinnlegg og avisutklipp

Avisutklipp og innlegg fra medlemmene i lokalavisene

Klikk på avisutklippene for å få fram større utgaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Innlegg i lokalavisene 09.09.2011

Ordfører og omdømmebygger

 

 

 

 

`I gamle dager`, da jeg som15-åring startet på videregående skole i Saltdal ble jeg fort klar over at Beiarn varet sted man helst ikke dro til. Det var nærmest for et skjellsord å regne. Her var det bygdeoriginaler i lassevis og bygdedyret regjerte nådeløst.
Over 20 år etterpå gjorde jeg alle påstandene til skamme og flyttet til akkurat Beiarn. Dette vakre og stort sett inkluderende samfunnet, godt gjemt mellom høye fjell og i enden av en spektakulær fjordarm.


Hvorfor det mon tro? Man lever ikke bare av vakker natur og trivelige mennesker alene. Det må noe mer til. For meg var det flere faktorer, kjærligheten, naturen og omdømmet. Kjærligheten og naturen kan man kanskje finne mange andre steder men det gode omdømmet til et sted krever et langsiktig og møysommelig arbeid.


I Beiarn har Bygdelista hatt ordførervervet i 12 år. Det er ikke uten grunn. Vi har hatt en ordfører som bevisst har hatt fokus på og sett viktigheten av å ha et godt omdømme i alle sammenhenger. Frigg-Ottar Os har bidratt stort til at Beiarn i dag er en medgangskommune med et driv- og positivitetsstempel på seg.


Å være inkluderende, vise ydmykhet overfor rollen som kommunens ansikt utad, være balansert, kunnskapsrik og positiv, inneha evnen til å ikke rangere mennesker dårligere enn seg selv, være nyskapende, seriøs, jovial og hardt arbeidende, tørre å tenke nye tankerekker…..

Dette er noen ord og setninger som beskriver både den `gamle` og den nye ordførerkandidaten i Beiarn Bygdeliste.


Det å inneha vervet som ordfører krever stor arbeidsinnsats hele året og ikke bare i forkant av et valg.

Vår nye ordførerkandidat Gudbjørg Navjord har gjennom sitt arbeid i bla Frivilligsentralen, vist oss at hun gjør akkurat det, et `grepa kvinnfolk` som vet hva som kreves av en person i denne rollen.

Hun stiller på topp hos Bygdelista, uten politisk erfaring men med et engasjement og arbeidskapasitet som vil videreføre den gode omdømmebyggingen for Beiarn Kommune og ` bygge landet` videre opp og fram.

 

 


Stem for et godt omdømme, på Gudbjørg,, på Beiarn Bygdeliste!

Godt Valg!


Anne Rita Nybostad

2.kandidat Beiarn Bygdeliste

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Innlegg i Avisa Nordland 07.09.2011


NÆRINGSPOLITIKK I BEIARN


Beiarn Bygdeliste vil legge til rette for økt næringsutvikling i Beiarn først og fremst ved å spille på lag med eksisterende næringsliv, slik at vi tar vare på og trygger de bedriftene og arbeidsplassene vi har.

Beiarn Næringsforum vil bli en viktig samarbeidspartner for å skape en videre positiv utvikling.


Når det gjelder utvikling av nye arbeidsplasser handler dette først og fremst om menneskelige ressurser. Her må arbeidet starte allerede i grunnskolen for å motivere og skape en gründerkultur blant ungdommen. Tilgangen på personer som kan, vil og tør starte og drive egen næringsvirksomhet er helt avgjørende. Det er også viktig at bygda støtter opp om etablererne, både med våre holdninger og ved å bruke de tilbud som skapes.

Beiarn Bygdeliste vil at kommunen fortsatt skal være sterkt engasjert for å skape vekst og utvikling i næringslivet. Gjennom å bruke Sjøfossen Næringsutvikling som tilrettelegger og støttespiller ønsker vi å bedre mulighetene for lokal kompetansebygging i for eksempel ledelse, økonomistyring og styrearbeid.


De som vil satse på et nærings- og arbeidsliv i Beiarn vil også trenge tilgang på boliger og en effektiv infrastruktur. Dette jobber vi allerede med gjennom forhandlinger med Bodø Boligbyggerlag og vi vil være med å bidra til fibertilgang for næringslivet og folk flest i kommunen.

Kanskje må det til en gedigen dugnad i lag med grunneierlag, grendelag og velforeninger for at alle som vil ha fibertilgang skal få det?


Gudbjørg H. Navjord og Jan Laukslett

1. og 3. kandidat på Beiarn Bygdeliste.

 

 

 

 

 

 


 


 

Innlegg i Saltenposten 6.sept. 2011

ET LEVENDE SIVILSAMFUNN


Beiarn Bygdeliste vil øke oppmerksomheten og betydningen av frivillig innsats i Beiarn.

Dette vil vi gjøre bl.a. ved å lage en frivillighetsmelding.

Hensikten er å stimulere og støtte opp under det særegne og viktige bidraget fra frivillighetsområdet.

Fokuset for en lokal frivillighetspolitikk blir etter vår mening å legge forholdene til rette for at flest mulig av beiarværingene får lyst til og har mulighet for å delta i frivillige aktiviteter og organisasjoner.

Forutsetningen for en god frivillighetspolitikk er at vi får til en fruktbar dialog og en god medvirkning fra de frivillige. Beiarn har ca. 100 registrerte lag, foreninger og organisasjoner. Ikke alle er like aktive, men det skulle være nok å velge mellom for alle 1100 innbyggerne. Lag og foreninger sitter ofte på viktig kunnskap om lokalsamfunnet og det feltet de jobber på. Gjennom å involvere lag og foreninger til dialog om samfunnsutviklingen får vi et større engasjement og en bedre samhandling om viktige spørsmål.

Et demokratisk og allsidig foreningsliv er derfor sentralt for et velfungerende og godt lokalsamfunn.

Vi ønsker å støtte aktivt opp under utviklingen av et levende sivilsamfunn i Beiarn!


Gudbjørg Navjord

Ordførerkandidat for Beiarn Bygdeliste

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Innlegg i lokalavisene   22. august 2011

`VAKKERBYGDA OG VEIEN MOT HAVET`

Bygda Beiarn er ei flott bygd å vokse opp i! Den er vakker som et eventyr og har grunnlaget for å skape det gode liv. Her er natur i massevis, gode naboer, gratis barnehage, en av de beste skolene i landet i enkelte fag, kulturtilbud og trivelig nærbutikk.

Det vi mangler.

Dessverre ser vi at innbyggertallet går ned for hvert år og vi leter etter gode løsninger for å snu denne nedgangen.

Det vi mangler er ungdom som kan bosette seg i vår kommune og samtidig føle seg som en del av regionen, uten å måtte reise 20 mil for å gå på kino! Vi mangler også flere ledige jobber og har pr i dag alt for få ledige hus.

Hva må til?

For å kunne tilby vår og andres ungdom en mulighet for bosetting i distriktet må det fokuseres på næringsutvikling og gode kommunikasjonsmuligheter.

Næringspolitikk med særlig fokus på kvinnearbeidsplasser er sikre arbeidsplasser i bygde-Norge og er med på å opprettholde bosettingen i distriktet. Unge jenter drar ofte først og det er vanskelig å få dem hjem igjen uten å ha et tilbud som frister.


Boliger er også viktig for å få unge familier til å bosette seg i vår kommune og jeg vil oppfordre boligeiere i bygda om å fristille hus som ikke brukes og la ungdommen få en mulighet til å flytte inn/hjem igjen.

Det skal igangsettes et tilflytterprosjekt i kommunen og i den forbindelse er det også et viktig moment å ha hus tilgjengelig for de som velger Beiarn som framtidig hjemsted.


Veien mot Havet

Fjordveien aktualiseres på nytt gjennom et behov for sterkere regional samhandling og pendlemuligheter. Muligheten som ligger i det å pendle vil gi oss de unge tilbake og skape et rikere samfunn i bygda vår. Det åpner opp for bosetting i Beiarn og dagpendling til Bodø, Gildeskål og Meløy. Samtidig vil det skape muligheter for næringsutvikling i mye større grad enn Beiarn har i dag.
Fjordveien mellom Tvervik og Kjelling vil forbinde Beiarn Fv 813 med Kystriksveien Fv 17 ved Kjelling i Gildeskål kommune.

Veiforbindelsen er på 15 km hvorav ca 5,3 km vil gå i tunnel.

Betydelig tidsbesparelse.

Fjordveien vil gi ca. 30 km/30 min kortere veg fra Moldjord til fylkessenteret Bodø. Den totale reisetiden blir på litt over 1 time.

Reisetid mellom Beiarn og Gildeskål vil bli på ca 30 min og mellom Beiarn og Meløy vil den bli ca 55 min.

Reell BAS-region

Kortere pendleravstand til nabokommunene gjør det også lettere å samhandle mellom kommunene Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal og Fauske og vil også åpne kystlinjen mot indre deler av regionen og E6. Den vil gi en reell Bo, Arbeids- og Serviceregion (BAS) i søndre Salten.

Samarbeidsmuligheter

En realisering av Fjordveien gir et sterkere grunnlag for kommunens regionale sammarbeidsmuligheter, spesielt rettet mot Gildeskål. Det er ikke utenkelig men en historisk vri tilbake mot den tidligere storkommunen som ble oppdelt i 1853. En eventuell sammenslåing må befolkningen i begge kommunene ta stilling til.

En ny turist- og næringsvei

I tillegg vil Meløy og Gildeskål få en ca 25-30 min kortere og ikke minst billigere forbindelse til Saltdal og E6/jernbane samt bedre adkomst til Fv 77 via Kjernfjellet til Sverige.

Beiarn vil bli liggende mellom Saltdal og Kystriksveien og representere et `sentrum` mellom aktivitetene på kysten og E6 /jernbanen i Saltdal. Fjordveien vil gi en ny turist- og næringsvei fra kysten via Beiarn til Sverige.


Vegen vil også gi en sikker og stabil adkomst vinterstid sammenlignet med dagens kommunikasjonsløsninger.

Salten Regionråd har i 2009 satt Fjordveien på prioritert førsteplass for nye veiprosjekter i Salten. Dette håper jeg Regionrådet følger opp og arbeider aktivt for i fht våre nye fylkespolitikere slik at vi om få år kan ta i bruk denne viktige og samfunnsnyttige ferdselsåren i regionen!


Grasrota må med!

Like viktig for realisering av Fjordveien er grasrotengasjementet i befolkningen i de berørte kommunene. Vi må vise at det er dette vi ønsker og formidle viktigheten av veien for å få utviklet vårt nærområde slik at vi kan se på framtiden med større muligheter for økt bosetting, nærings-, steds- og kulturutvikling i regionen.


Gi de unge en sjanse til å flytte til Beiarn! Vi trenger dem for å utvikle samfunnet vårt og få det til å vokse og bli en enda bedre plass å bo.


Dette tror vi på!

Anne Rita Nybostad, Beiarn Bygdeliste og leder for Prosjekt Fjordveien.

 

 

 

 

 

 

 


 

Innlegg i lokalavisene   22. august 2011

EIENDOMSSKATT = VELFERD FOR ALLE


Mange mener at eiendomskatten er usosial og det kan jeg til dels være enig i. Denne formen for skatt legges opp på allerede skattede objekter uavhengig av inntekt og andre sosiale forhold. Det føles ofte urettferdig for de som må opp med pengeboken for 2.-3. gang og betale på nytt for samme verdi.

Nå er det engang slik at det vi ønsker og vil for vår velferd, ikke alltid er mulig uten å gjøre upopulære tiltak. Som med eiendomskatten. Man kan gjøre valg og veie opp hva som er viktigst for å få et samfunn til å fungere optimalt.


Den positive eiendomskatten

Jeg valgte å innføre skatten. Dette på bakgrunn av følgende:

Beiarn kommune sto i den situasjon at årets regnskap kunne ende opp med ca 4 mill i minus. For å bøte litt på dette valgte vi å innføre skatt på eiendom i hele kommunen på 4 promille.

Innføringen har ført til blant annet registrering av alle bygg i kommunen. Beiarn Bygdeliste vil ved ev økte inntekter fra annet hold sette promillen på skatt til 0.

Matrikkel.

Matrikkelen er en viktig database som forteller noe om befolkningen/kommunens beskaffenhet i form av boliger med mer. Oppdatering av Matrikkelen for Beiarn var sterkt nødvendig for å få en reell oversikt over hvem som eier hva og hvor. Det viste seg under registreringsarbeidet at dette ikke var gjort tilfredsstillende i store deler av kommunen. Enkelte grunneiere var fremdeles registrert som eiere av et titals hytter og dermed fikk krav om skatt på disse. I ettertid vil det være enklere å ha en ryddig oversikt over eiendommene, spesielt i forhold til omsetning av boliger og ev. saksbehandling.


Hytteeiernes bidrag til fellesskapet.

Eiendomskatten har gitt de mange hytteeierne i Beiarn en mulighet til å bidra til fellesskapet i bygda. Som hytteeier har man de samme rettigheter i kommunen som de fastboende, uten å måtte betale noe ekstra for det. Nå har disse fått muligheten, via skatten, å bidra til brøyting av veier, søppelhåndtering, helsetjenester med mer. Jeg tror faktisk flere syns det er ok å kunne bidra til fellesskapet.


Bevaring av arbeidsplasser.

Andre representanter i Beiarn kommunestyre ønsket å skjære ned på driften i kommunen for å unngå å innføre eiendomsskatt. Det skulle gjøres gjennom å kutte i administrasjonen. Alle er vel enige i at driften i Beiarn kommune er for høy i forhold til pengesekken vår. Men jeg tror ikke løsningen ligger i å kutte i stillinger. Vi bor i en kommune hvor befolkningstallet går drastisk nedover.

Beiarn kommune er den største arbeidsgiveren. Hvis stillinger blir borte har vi enda færre muligheter til å få folk til å flytte hit. Som regel er det de sist ansatte som må gå i en ev nedskjæring. Ofte er disse unge mennesker som er nyutdannet og har nystiftet familie. Det er nettopp disse vi må beholde. Disse vi har bruk for i framtida. De fyller opp vår gratis barnehage og skaper nytt liv i bygda. Utvikler lokalsamfunnet vårt videre og gjør at det fremdeles blir liv laga å være her.

 

Anne Rita Nybostad

Beiarn Bygdeliste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlegg i Saltenposten 7.juli 2011

NOEN TANKER SOM NY I POLITIKKEN


I vinter valgte jeg å si ja til å stille som førstekandidat for Beiarn Bygdeliste.

Å skulle bli Frigg Ottar Os sin etterfølger var i begynnelsen en skremmende tanke, men jo mer jeg fikk diskutert dette med gode venner og familie, jo mer fristet utfordringen.

En politiker er per definisjon en person som deltar aktivt i politisk beslutningstaking og har politiske verv. Arbeidet innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt.

Politikk handler igjen om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt. Selv liker jeg ordet ”fullmakt” bedre – denne makten skal utøves i forståelse med dem vi representerer.

Så kan man spørre seg hva det er for verdier og virkemidler en kommunepolitiker har makt over. Mange mener at kommunepolitikerne sitter igjen som nikkedukker for staten og bare gjennomfører statlige pålegg uten så mye lokalt spillerom. Som ny i politikken velger jeg å se på det å være politiker som en lederjobb; en blir valgt til å gjøre noe for andre, å ivareta mangfold og ressurser og å få folk til å trekke i samme retning. Dette er for meg meningsfylte og spennende oppgaver.


Tidligere i vår ble jeg intervjuet av ”Beiaravisa” som er laget av 5.klassingene ved Trones skole - forøvrig en veldig god avis som anbefales å lese. Journalistene her stilte mange gode spørsmål til de 3 ordførerkandidatene i Beiarn, bl.a. ”Hvorfor har du lyst til å bli ordfører?”

Jeg svarte at jeg syntes det hørtes ut som en spennende jobb og at jeg har lyst til å gjøre en innsats for Beiarn. Jeg har også lyst til å jobbe med saker som opptar beiarværingene; legge til rette for at Beiarn blir et medgangssamfunn hvor folk har arbeid og et sted å bo!

Men det å skape bolyst handler etter min mening om flere ting enn varierte arbeidsplasser, infrastruktur, tilgang på boliger og gode velferdstilbud – både de som er født og oppvokst i Beiarn og tilflyttere må integreres slik at de føler tilhørighet og skaper en identitetsfølelse knyttet til bygda. Selv er jeg tilflytter og selv om jeg ikke står nevnt i den grønne slektsboka, føler jeg meg og presenterer meg som beiarværing utenfor kommunegrensen. Sammen med flere samfunnsengasjerte sambygdinger gleder jeg meg til å jobbe med tilflytterprosjektet som så vidt er kommet i gang.


Gjennom mine 12 år som daglig leder ved Beiarn Frivilligsentral har jeg erfart hvor stor betydning frivillig sektor har på utviklingen av lokalsamfunnet. Dette feltet ligger naturlig nok mitt hjerte nært og er det noe jeg vil kjempe for – er det gode vilkår for de frivillige og en fortsatt mangfoldig frivillig sektor. Frivillig sektor spiller en viktig rolle både for demokratiet, for tilbudet til innbyggerne, folkehelsa og som samfunnsutviklere. Det handler om å gjøre noe for andre, gjøre det hyggelig rundt seg, bry seg, være sosial sammen med andre og gi aktivitetstilbud til flere enn seg selv. Lag og foreninger sitter ofte på viktig kunnskap om lokalsamfunnet og det feltet de jobber på. Gjennom å involvere lag og foreninger til dialog om samfunnsutviklingen, tror jeg vi får et større engasjement og en bedre samhandling om viktige spørsmål. Beiarn Bygdeliste har derfor sagt i sitt program at de ønsker å utarbeide en Frivillighetsmelding for kommunen. Frivillig og offentlig sektor har grunnleggende forskjellige roller og ansvar, men det finnes gråsoner her også. Jeg tror at en bevisst og helhetlig frivillighetspolitikk kan systematisere samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor og utløse ressurser til felles beste.


Til slutt vil jeg få skryte av resten av de som står på valglista til Beiarn Bygdeliste. Det er 19 samfunnsengasjerte personer som tar ansvar og ønsker å gjøre en innsats for Beiarn. De er alle verdt en stemme ved høstens kommunevalg!

Gudbjørg H. Navjord

Ordførerkandidat for Beiarn Bygdeliste.

 

 

 

 

 

 

  

 

Innlegg i Saltenposten 23. juni 2011

EIENDOMSSKATT I BEIARN


Eiendomsskatten ble vedtatt innført av Beiarn kommunestyre den 15. desember 2010 med stemmene fra Bygdelista. AP og SP stemte mot.


Det ble vedtatt å innføre skatt på 4 promille på hus og hytter og 7 promille på kraftverk og næring. Takstnemnda som var politisk oppnevnt, lagde et regelverk som er likt for alle og som ikke er så ulikt det regelverket som er i Steigen og Gildeskål. Taksten på 7000,- kr/m2 er også etter anbefaling fra Einedomsskatteforumet i KS som Beiarn Kommune er medlem i.


Kommunen har mottatt i overkant av 40 klager, noe vi anser er relativt lite.

Inntekten av eiendomskatten utgjør i 2011 i underkant av 2 millioner kr. Dette er inntekter som absolutt kommer godt med og betyr en del for kommunen.


Bygdelista ønsket å innføre eiendomsskatt for å øke kommunens inntekter slik at kommunen fortsatt kunne ha et handlingsrom og ivareta kvaliteten på de tjenestene vi har i dag og kanskje sette oss i stand til å gi nye tilbud. Alternativet vil kunne være at kommunen bare ivaretar lovpålagte oppgaver og må gå til det skritt å si opp ansatte. I så tilfelle vil det være de sist ansatte, som regel de yngste (småbarnsfamilier) som må gå først.


Viser til nabokommunen Gildeskål som tar inn mest eiendomsskatt pr. innbygger av alle kommuner i Norge ifølge artikkel i AN, 18.06.11. Her viser man til at eiendomsskatten ikke har ført til noen demper på salg av hytter. Vi tror heller ikke at det i Beiarn vil legge noen demper på ny hyttebygging eller nyetablering av tilflyttere og fastboende.

Vi ønsker både hyttefolk og tilflyttere velkommen og tror det er stor forståelse blant folk flest at man skal bidra til fellesskapet i form av skatter og avgifter. Inntektene av eiendomsskatten vil komme alle til gode!


Eiendomsskatten skal også i Beiarn vedtas hvert år, og i år blir det på budsjettmøtet til høsten i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012. Bygdelista vil gå inn for videreføring av eiendomsskatten for å sikre grunnlaget for tjenestetilbudet i kommunen. Slik det ser ut i dag, kan vi risikere å få et bortfall av konsesjonskraftinntekter på 3 – 3,5 mill. Kr pr. år fra 2013. Forhandlingene om fordelingsprosenten med fylkeskommunen pågår, men det er som sagt usikkert hva vi får eller om vi får noe.

Men skulle det vise seg at vi får økte inntekter, for eksempel hvis maksimumsgrensen for eiendomsbeskatning av kraftanlegg blir opphevet, vil også vi kunne justere avgiftsnivået på eiendomsskatten.


Bygdelista vil i sitt program for de neste 4 årene peke på viktigheten av å investere i framtida; løfte blikket og se på ulike måter vi kan møte utfordringene som ligger foran oss. Befolkningsutviklinga er etter vårt syn den mest påtrengende utfordringa og gjennom økt handlingsrom gjennom bl.a. økte inntekter fra eiendomskatten vil vi kunne videreføre tilskudd til boligbygging, stipendordning for ungdom for å få de til å velge yrker det er behov for, gjennomføre tilflytterprosjekt og framstå som et medgangssamfunn.


Gudbjørg Navjord og Ann Rigmor Navjord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlegg i Avisa Nordland    2. mai 2011

SVAR TIL MARTIN VILHELMSEN SITT ÅPNE BREV TIL ALLE POLITISKE PARTIER I BEIARN: PAUKER, PLEASE!


Først og fremst vil jeg berømme denne type engasjement fra en førstegangsvelger. Det er flott at du tar opp konkrete ting du er opptatt av og ønsker svar fra oss som politikere.


Beiarn Bygdeliste vil i sitt program for de neste 4 årene sette enda større fokus på betydningen av frivillig sektor for det gode liv i Beiarn.

Et velfungerende samfunn trenger mer enn kommunale tjenester. Det er viktig med trivsel og gode sosiale forhold mellom mennesker. I Beiarn er det kommunen og frivillige lag og foreninger som er de viktigste aktørene for å skape det gode liv. Vi vil at Beiarn kommune skal bli enda mer oppmerksom på verdiene som skapes i frivillig sektor og støtte målbevisst opp om dem. Det betyr ikke bare økonomiske bidrag, men alle tiltak som kan sette frivillig sektor i stand til å gi oss enda bedre trivsel og fruktbare utfordringer.

Beiarn Bygdeliste vil også satse på utviklingsorienterte oppgaver innen kultur, vekst og utvikling som kan skape økt identitetsfølelse og bidra til god omdømmebygging ved bl.a. å:

  • Lytte til, stimulere og gi støtte til det frivillige kulturliv og til frivillige organisasjoner.

  • Utvikle kommunalt ungdomsarbeid.

  • Lytte til ungdommenes aktivitetsønsker; gi tilbud om sosiale møteplasser og stimulere til gratis fritidstilbud.

  • Videreføre Jazzcampen

  • Utarbeide en Frivillighetsmelding for Beiarn Kommune.


Vi ser at fritidstilbudene blir mindre jo eldre ungdommen blir. Det blir fort sånn at ungdommen sitter hjemme og spiller dataspill eller kommuniserer via internett i stedet for å møtes rent fysisk til felles aktiviteter. Vi vil gjerne bidra til en innsats for denne aldersgruppen, gjerne i samarbeid med Ungdomslag og Idrettslag i bygda. Samtidig er det ikke bare å bygge for eksempel en klatrevegg og tro at den blir brukt – det må skapes et miljø rundt denne aktiviteten. Vi er derfor opptatt av at ungdommen selv ikke bare skal konsumere, men også må produsere og gjøre en innsats og vil gjerne komme i dialog for å kunne være med å realisere deres ønsker.


Vi går også inn for et 3-årig Tilflytterprosjekt som har som mål å skaffe flere innbyggere i bygda. Forhåpentligvis vil noen av de begynne i Tempo og tilføre korpset flere ressurser og fornying.


Arena Beiarn er et spennende prosjekt som vi har støttet så langt og vi er positive til en videreføring av prosjektet, men det er for tidlig å si hva som er mulig å få til på lengre sikt.


Jeg kan ikke på vegne av Beiarn Bygdeliste love deg og Tempo nye pauker, men har Tempo en plan og et budsjett for innkjøp av nye instrumenter eller opprettelse av et ungdomskorps vil helt sikkert Beiarn Kommune vurdere å være en bidragsyter på lik linje med andre bidragsytere.


Vi setter pris på din innsats i kulturlivet i Beiarn og ønsker deg lykke til med ditt kulturengasjement videre og med din samfunnsplikt til høsten. Når du skal treffe ditt valg håper vi du ser deg tilbake og vurderer det Beiarn Bygdeliste har stått for og det ordføreren og våre representanter har utrettet de tre siste periodene.


Videre oppfordrer vi deg til å lese programmet vårt for kommende periode når det foreligger i medio juni. Vi håper du der finner verdier, politiske målsettinger og konkrete saker du støtter. Men et lokalvalg handler også om personer. Vi håper du finner personer på lista vår som du har tillit til og som du tror er i stand til å styre og skape et godt politisk samarbeidsklima.Gudbjørg H. Navjord

Ordførerkandidat for Beiarn Bygdeliste .Nyheter

 

april 11, 2016

Årsmøte på Klokkergården kl. 20.00

Link til innkalling


juni 30, 2015

Programbrosjyre til kommunevalget 2015

 

mars 19, 2015

Nominasjons- og årsmøte på kroa på
Storjord torsdag 19. mars kl. 19.00

Link til innkalling

 

oktober 15, 2014

Medlemsmøte på Frivilligsentralen
onsdag 15. oktober kl. 19.00
Tema: Forberedelser til kommunevalget 2015.
Link til innkalling

mars 10, 2014

Årsmøte på Beiarn Kro og Hotell kl. 19.00
Tema: Beiarns framtid. Servering.
Link til innkalling


oktober 02, 2013

Medlemsmøte på kommunehuset kl 19.00

 

mars 07, 2013

Årsmøte på Beiarn Kro og Hotell kl. 20.00
Tema: Bosetting av flyktninger.
Servering.

 

DESEMBER 03, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 20.00
Link til rådmannens budsjettforslag

 

juni 22, 2012

Sosialt treff i Høla hos Frigg Ottar kl. 19.30
Alle medlemmer med partnere ønskes
velkommen. Mat (til grilling) og drikke tas med
av deltakerne. Kaffe og snacks handles inn.

juni 18, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl 19.00
Sak: Økonomiplanen
Enkel servering.

 

april 23, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Økonomiplan 2012-2016.
Alle medlemmer oppfordres til å møte.

 

mars 19, 2012

Årsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Servering

desember 07, 2011

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Budsjett 2012 og økonomiplan

 

oktober 03, 2011

Medlemsmøte kl. 20.00 på kommunehuset.
Tema er godkjenning av samarbeidsavtalen
med Senterpartiet og konstituering av
kommunestyret.

 

september 10, 2011

Stands på Moldjord, Storjord og Tollå.

 

september 3, 2011

Stand på Tollå fra kl. 10.00

 

september 2, 2011

Stand på Moldjord fra kl. 14.00

 

AUGUST 27, 2011

Stand på Storjord fra kl. 10.00
Servering av nykokt kaffe og sjokoladekake
Bilder fra stand

AUGUST 22, 2011

Medlemsmøte på Beiarn frivilligsentral mandag 22. august kl. 20.00.  Tema: Valgkampen   Les Mer »

 

Kontakt

Beiarn bygdeliste
8110 Moldjord
E-post: gudna@online.no

Tel : Leder 41408559
Tel : Kasserer 958 32388


besøk også

Beiarn Kommune
Saltenposten
Avisa Nordland

Vil du bli medlem?

Sett inn 150 kr på kto 4509 13 39262,
og send oss gjerne en mail også sånn at vi får epost-adressen din.